Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà Đồng hồ Dong ho Đồng hồ chính hãng Dong ho chinh hang
Văn bản pháp quy
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ (Kèm theo Quyết định số ……./QĐ-CĐN2 ngày / 02/ 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 2-BQP()

1169355691_phụ luc công tác hssv.doc
27/06/2014 Còn hiệu lực
2 Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên()

667773401_qĐ t.lap hoi dong.doc
27/06/2014 Còn hiệu lực
3 Ban hành quyết định Quy chế học sinh sinh viên()

2098470850_quyet dinh công tác hss.doc
27/06/2014 Còn hiệu lực
4 Quy chế công tác- HSSV()

936626492_quy che cong tác hssv.doc
27/06/2014 Còn hiệu lực
5 Mẫu 07A- Danh sách học sinh kiểm tra kết thúc khóa học- Sơ cấp nghề()

1002406561_07a danh sÁch ktktkh sƠ cẤp.xls
26/06/2014 Còn hiệu lực
6 Mẫu 06C- Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp nghề()

1555814020_6c mẫu đề thi tốt nghiệp.doc
26/06/2014 Còn hiệu lực
7 Mẫu 06A- Đề và đáp án kiểm tra kết thúc sơ cấp nghề()

1044806576_6a mấu đề ktkt khoá học.doc
26/06/2014 Còn hiệu lực
8 Mẫu 06B- Mẫu đề thi tốt nghiệp Trung cấp nghề()

764177181_6b mẫu đề thi tốt nghiệp trung
26/06/2014 Còn hiệu lực
9 Mẫu 05- Thi- Kiểm tra()

1228773243_05a, b, c, d kh thi kt.doc
26/06/2014 Còn hiệu lực
10 Mẫu 04B- Biểu bảng ghi điểm số()

1044212678_4b mẪu biỂubẢng ghi ĐiỂm sỐ
26/06/2014 Còn hiệu lực
11 Mẫu 04A-Ghi điểm Mođun môn học()

1506351366_4a danh ktkt mô đun môn học 02a.xl
26/06/2014 Còn hiệu lực
12 Mẫu 03A- Thời khóa biểu tháng()

271137780_03a mẪu thỜi khoÁ biỂu thÁng.xls
26/06/2014 Còn hiệu lực
Trang    1   2    
Kinh mat dang quang Kinh mat Kinh mat thoi trang Kinh can Dong ho chinh hang Dong ho thuy si Sua nha tai ha noi Son nha tai ha noi Sửa nhà trọn gói Sửa chữa điện nước